ZASADY UZYSKANIA ZALICZENIA I KRYTERIA OCENIANIA:

Uzyskanie zaliczenia wymaga:

1. zaliczenia wszystkich kolokwiów. Ocena dostateczna jest wystawiana jeżeli Student zdobędzie 60% punktów możliwych do zdobycia. Wyniki kolokwiów są ogłaszane na stronie WWW  bez podawania imion i nazwisk Studentów (tylko nr indeksów). Osoby, które otrzymają ocenę niedostateczną muszą poprawić kolokwium w terminie 14 kolejnych dni od opublikowania wyników w Internecie. Każdy Student ma prawo do obejrzenia swojej pracy podczas konsultacji. Osoba, która poprawia kolokwium otrzymuje średnią ocenę z pierwszego i drugiego terminu. Nie ma możliwości poprawy ocen pozytywnych. Podniesienie oceny końcowej będzie możliwe dzięki aktywności, realizacji dodatkowych zadań itd. Osoby, które zdobyły pozytywne oceny ze wszystkich kolokwiów w  pierwszym terminie na koniec semestru mają prawo poprawiać ocenę na wyższą. Średnia ocena z wszystkich kolokwiów w 70% wpływa na ocenę końcową, (skala 2-5),

2. AKTYWNOŚCI — wpływa w 15% na ocenę końcową (wyjściowa ocena 3,0,  każdy „+” 0,5 oceny wyżej, każdy „-” 0,5 oceny niżej). Aktywność dotyczy zajęć dydaktycznych oraz pracy poza Uczelnią, (skala 0—5),

3. OBECNOŚCI— dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność wpływa w 15% na ocenę końcową (wyjściowa ocena 4,0,  100% obecności 5,0, każda nieobecność nieusprawiedliwiona 1 ocena niżej (skala 0-5).

Zasady są jednoznaczne i niezmienne, dotyczą Studentów wszystkich lat i form studiów. Ich celem jest zapewnienie sprawiedliwej weryfikacji wiedzy i identyczne traktowanie wszystkich Studentów.

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania

Instytut Rachunkowości
Katedra Teorii Rachunkowości

dr Stanisław Hońko

ul. Mickiewicza 64/66

71-101 SZCZECIN

pokój 313

 

 

E-mail
ksiegowyroku@poczta.onet.pl
tel. praca (91)444-1945 

Nr gg 5379761
Uwaga! Odpowiadam wyłącznie na podpisane e-maile (w temacie: Imię, Nazwisko oraz numer grupy)

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości

   dr Stanisław Hońko